รับรองมาตรฐาน


ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ไดแอกโนสติกกส์ ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR


ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ไดแอกโนสติกกส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่รับรอง 4207/61


ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล