เกี่ยวกับ NewGen Diagnositcs

บริษัท นิวเจน ไดแอกโนสติกส์

เปิดให้บริการเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ เมื่อ ปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลินิกตรวจเลือดให้บริการแก่ประชาชนในเขตนนทบุรี ,เขตกรุงเทพ และเขตปริมณฑล ความตั้งใจในการทำศูนย์แลปเพื่อให้ได้ผลการตรวจเลือดที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา บริษัทได้เน้นคุณภาพการบริการเป็นหลัก โดยได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) ได้รับรอง ISO15189  ISO15190  ในรายการทดสอบที่บริษัทเปิดให้บริการ

นิวเจน ไดแอกโนสติกส์ เปิดให้บริการตรวจเลือดตามใบสั่งแพทย์ ตรวจหาประมาณไวรัสตับอักเสบบี ,ไวรัสตับอักเสบซี ,ตรวจวัดระดับ CD4 และ HIV Viral load ,ตรวจหาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ทางคลินิกยังมีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้หลักการ Flow cytometry เพื่อจำแนกชนิดของมะเร็ง  และให้บริการ ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม(Down syndrome) ด้วยหลักการ Next Generation Sequencing (NGS)

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการบริการให้เป็นที่ยอมรับ

Leave a Comment