แบบประเมินความพึงพอใจ

ประจำปี 2566

ห้องปฏิบัติการ

นิวเจน ไดแอกโนสติกส์


วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจ และตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า


แบบประเมินความพึงพอใจ 2023 (#13)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลของผู้ประเมิน


ส่วนที่ 2

การประเมินความพึงพอใจ โปรดเลือกคะแนนที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

***เกณฑ์การประเมิน***

ระดับ 10 พอใจสูงสุด

ระดับ 1 พอใจต่ำสุด


1. งานห้องปฏิบัติการ


2. ตัวแทนฝ่ายขาย


3. งานธุรการ


4. พนักงานบริการ


ส่วนที่ 3

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ